Om WebbDRG

Grupperingen går till så att man fyller i diagnoser och åtgärder samt trycker på knappen ”Gruppera” varvid resultatet visar längst ner.  När tre diagnoser (eller rättare: diagnospar, se nedan om dubbelkodning) registrerats öppnas en ny rad. Maximalt 20 diagnosrader kan skapas och maximalt 30 åtgärder.

När ett par tecken givits i diagnos eller åtgärdsfälten rullas en meny upp med koder som startar med dessa tecken. I beskrivningsfältet kan man skriva en text som då matchas mot diagnostexter där texten förekommer. Skriver man exempelvis "tonsill" får man träff på såväl "Streptokocktonsillit" som "tonsill".

All information som registrerats sparas för att åter laddas vid start av WebbDRG. För att rensa data på skärmen trycker man på knappen ”Blankställ” varvid alla inmatadedata tas bort och standardvärden återställs.

Normalt används alla registrerade diagnoser och åtgärder vid grupperingen. Man kan bocka bort koder för att på så sätt få grupperingen att ignorera denna kod. På så sätt kan man undersöka kodens effekt på grupperingen.

Gruppera och spara

Vid sidan av knappen ”Gruppera” finns knappen ”Gruppera och spara”. Den senare sparar grupperingsresultatet i fliken ”Resultat”. 

Meddelanden för diagnoser

I KSH (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) finns koder märkta med en asterisk (*), dagger  (†)samt koder som inte är märkta.  I de flesta fall registreras endast en daggerkod. Om man registrerar en asteriskkod måste den åtföljas av en daggerkod. Om denna regel inte följs får man ett felmeddelande från WebbDRG.

Om DRG:et är komplicerat anges den bidiagnos som orsakat komplikationen

I fältet asterisk godkänns endast koder för manifestation eller lokalisation (asteriskkoden).

I fältet dagger accepteras alla koder men asteriskkoder flyttas av programmet  automatiskt till fältet för asteriskkoder. En varning kommer om att daggerkod krävs vid asteriskkod .

Rutan Använd

Genom att sätta eller ta bort en bock i rutan Använd anger man att koden skall användas alternativt inte användas av grupperaren.  Vid varje ändring av en bock kommer fallet att omgrupperas så att man omedelbart ser effekten.

Rutan Påverkar DRG

Grupperaren fyller i denna ruta medtexten  Ja” om diagnosen har direkt betydelse för vilket DRG man får. Om en kod kan utelämnas med samma resultat så markeras detta med text  ”---”. Observera att en markering med ”---”  endast betyder att man kan ta bort denna kod och få samma resultat. Tar man bort en kod som är markerad som Använd kan man ändå få samma resultat genom att en kod med markeringen ”---” nu fått värdet ”Ja” av grupperaren.

Enklast att förstå detta blir det genom att prova. Använd exempelvis som huvuddiagnos C403 med endera av bidiagnoserna J100och J150. I det första fallet får vi en komplicerad DRG och det markeras vid koden J100 ett ”C” i kolumnen ”Infotext”. För Bidiagnosen J150 får vi ett mycket komplicerat DRG vilket markeras med ”MCC”. Prova också att ge en av bidiagnoserna två gånger. I detta fall kommer endast den ena av diagnoserna att markeras som avgörande (det räcker ju med en av dem).

För åtgärderna får man information om huruvida en åtgärd är kirurgisk eller ej (åtgärdens OR-egenskap visas)

Övrig information från grupperaren

Grupperaren ger också information i kolumnen ”Infotext” om

·        Kod för yttre orsak (kod i intervallet V01-Y98)angetts som huvuddiagnos

·        Asteriskkod har angetts utan att ha angett en obligatorisk daggerkod (eller omärkt kod)  i daggerfältet)

·        ATC-kod har använts utan att asteriskkod används (detta rekommenderas i många fall)

Nationell kostnadsvikt för DRG:et ges också tillsammans med trimgräns för kostnad och vårdtid. Socialstyrelsen har på sin hemsida två slags kostnadsvikter, en lista med vikter baserad på utskrivande klinikers kostnad och en lista med kostnaden baserad på hela sjukhusvistelsen. Den kostnad som visas här är från listan baserad på klinikkostnader.

Gruppering vid öppenvård

Vårddagar skall sättas till 0 dagar vid öppenvård. Vidare måste man ange vårdgivare och besökstyp. Dessa registreras som åtgärder enligt nedan:

XS910 Arbetsterapeut
XS911 Audionom
XS912 Dietist
XS913 Kurator
XS914 Logoped
XS915 Läkare
XS916 Ortoptist
XS917 Psykolog
XS918 Sjukgymnast
XS919 Sjuksköterska

XS920 Mentalskötare
XS921 Undersköterska
XS922 Övriga vårdgivare

XS900 Enskilt besök
XS901 Grupp-/gruppteambesök
XS902 Teambesök

Ett enklare sätt är att välja vårdgivare och besökstyp i rullgardinsmenyerna. Den kod som svarar mot valet kommer då automatiskt att skickas till grupperaren.

 

Manualen för NordDRG

Varje DRG hör till ett MDC (Major DiagnosticCategory) som visas bland resultatraderna. Genom att klicka på denna rad öppnas manualen för NordDRG och dokumentationen för detta MDC visas i form av en flödesplan.